Pakovanje po Vašem zahtevu

Delfin d.o.o

Sadržaj Vaše korpe je trenutno prazan
(0.00 din)

Kontakt Info

Adresa:
Pere Velimirovića 30v,
Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11 351 00 26
+381 63 23 77 50

Email: delfindd@eunet.rs
MSN: delfinpack@live.com
Skype name: delfinpack

fleksibilni materijali za pakovanje

Dostava i garancije

Sve što je napisano u tekstu koji sledi ima za Delfin d.o.o. obavezujući ugovorni karakter.

Prodavac prodaje, a kupac kupuje robu iz asortimana dobavljača po cenama utvrđenim važećim cenovnikom na dan isporuke robe, a koje su iskazane na PREDRAČUNU (narudžbini) ili RAČUNU. Dobavljač je dužan da kupca informiše o roku isporuke za svaki konkretan slučaj isporuke uobičajenom sredstvima komunikacije (telefonom, elektronskom poštom, fax–om).

Dostava kupcima van uže teritorije grada Beograda

Delfin d.o.o. jer obavezan istog ,a najkasnije sledećeg dana po prijemu izveštaja o uplati kupca po ispostavljenom predračunu (računu) da pošalje naručenu i plaćenu robu. Slanje robe će se obaviti preko ovlašćene kurirske službe, a to je, ako kupac izričito ne zahteva drugačije, City Express d.o.o.

Troškove slanja snosi kupac. Ako Delfin d.o.o. ima i dodatne trošokove pakovanja i sl., o tome je dužan da obavesti kupca kako bi se dogovorili o nadoknadi takvih troškova.

Uz robu kupac će dobiti i original računa po plaćenom predračunu. O svakoj pošiljci Delfin d.o.o. obaveštava kupca (primaoca) telefonom ili elektronskom poštom i istovremeno proverava tačnost izvšene isporuke u odnosu na naručenu robu.

Za slučaj da roba poslata City Express-om ne odgovara robi koja je plaćena (naručena) kupac je obavezan da odmah obavesti pošiljaoca (Delfin d.o.o.) kako bi dogovorili zamenu i uskladili isporuku sa robom iz predračuna (računa).

Dokumente potrebne za evidenciju dobavljača koji su u sistemu PDV-a kupac može preuzeti (štampati u Word ili Pdf formatu ) sa strane kontakt.

Dostava kupcima na užoj teritoriji grada Beograda

Ako je kupac na užoj teritoriji Beograda Delfin d.o.o. se obavezuje robu dostaviti dostavnim vozilom u roku i to :

- ako je iznos plaćenog predračuna ili računa veći od 6.000,00 (šesthiljada dinara) dinara najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od dana izvršene uplate odnosno naručene robe;

-ako je iznos po uplaćenom predračunu (računu) manji od 6.000,00 (šesthiljada dinara), Delfin d.o.o. i kupac zajednički usaglašavaju dostavu i vreme isporuke. Obe strane su saglasne da taj rok isporuke ne sme biti duži od 5(pet) radnih dana od dana uplaćenog iznosa po izdatom predračunu (računu).

Ako se radi o proizvodima koji su od velike važnosti za normalno funkcoinisanje radnog procesa kupca kao što su kese, trake za fiskalne kase, natron kese, folije za ambalažiranje i sl., Delfin d.o.o. je obavezan na zahtev kupca da odmah izvesti kupca kada će mu isporučiti te vrste proizvoda i taj rok ne sme biti duži od 6(šest) dana uključujući i neradne dane.

Kupac se obavezuje da će redovno pratiti stanje svojih zaliha tako da blagovremenom narudžbom spreči eventualne greške ishitrenih isporuka u koje bi mogao da upadne dobavljač.

Garancije

Kupac preuzima robu uz kvantitativni i kvalitativni pregled. Rizik propasti ili oštećenja robe prelazi sa prodavca na kupca od trnutka preuzimanja robe od strane kupca. Ako utvrdi kvalitativni ili kvantitativni nedostatak, kupac nema obavezu da primi robu koju mu dobavljač isporučuje, već je vraća Delfin- u d.o.o. Delfin d.o.o. se obavezuje da svaki neotvoreni ambalažni paket bilo koje robe isporučene kupcu zameni kada ovaj na toj vrsti robe primeti nedostatak koji je u neskladu sa opisom robe datim na ovom sajtu, i to o svom trošku. Za svaki otvoreni ambalažni paket koji se vraća dobavljaču zbog nedostatka, Delfin d.o.o. se obavezuje da kupcu zameni tu robu sa onom koja odgovara robi naznačenoj u predračunu. Trošak te zamene snosi Delfin d.o.o.

Ako kupac nije zadovoljan bojom ili nekim drugim svojstvom koje nije bitno za normalnu eksploataciju, ali želi da vrati dobavljaču primljenu robu, Delfin d.o.o. se obavezuje vratiti novac kupcu i primiti vraćenu robu nazad. Po kvalitativnom i kvantitaivnom prijemu povraćene robe, Delfin d.o.o. se obavezuje u roku od 2 (dva) radna dana vratiti novac kupcu na onaj način na koji je kupac i uplatio – računom ili preko kurirske službe. Troškove slanja robe prema kupcu i nazad prema dobavljaču snosi kupac. Zbog toga se kupac obavezuje da se dobro upozna sa kvalitetom i kvantitetom robe koja je predmet ponude na ovom sajtu kako bi se izbegli nepotrebni troškovi i kupca i dobavljača.

Delfin d.o.o. se obavezuje da razmotri svaki pojedinačni slučaj i nadoknadi štetu kupcu ako je šteta postojala.

Kupac i dobavljač (Delfin d.o.o.) su saglasne da će svaku eventualnu primedbu na kvalitet zajednički razmotriti,uzajamne primedbe uvažiti manirom dobrog poslovnog partnera i sve sporove sporazunmo rešavati. Ako to nije moguće i predmetni spor moraju rešavati pred Sudom, nadležan je Trgovinski sud u Beogradu.

Za Delfin d.o.o.
Dragan Krstić, direktor

  • Dostava i GarancijeDostava i Garancije
  • Dostava i GarancijeDostava i Garancije
  • Dostava i GarancijeDostava i Garancije